Vihreä Foorumi – Ajatuspaperi

Tämä on foorumille siirretty kopio alunperin @jannepeltola kirjoittamasta ajatuspaperi Vihreästä Foorumista, eli vihreiden kokoontumispaikasta. Mikään ajatus ei ole lopullinen, suurin osa tekstistä on puolirealistista ideapuhetta ja kaikkeen pitää suhtautua kriittisesti. Alkuperäinen ajatuspaperi Google docsissa

Tavoite

Vihreän Foorumin tavoitteena on luoda vihreille kohtaamis- ja keskustelupaikka, institutionaalinen muisti ja henkinen koti.

Kohtaamis- ja keskustelupaikassa voidaan keskustella turvallisessa tilassa kaikkia yhdistävistä ja jakavista asioista tasavertaisesti.

Institutionaalisessa muistissa voidaan käydä paikallisjärjestöjen tai työryhmien sisäisiä keskusteluita tavalla, joka on helposti indeksoitavissa, haettavissa ja välitettävissä jälkipolville.

Henkisessä kodissa voidaan luoda yhteistä ryhmähenkeä eriävyyksistä riippumatta ja tuntea jokin paikka internetissä turvalliseksi omaksi paikaksi.

Sosiaaliset vaatimukset

Keskustelualusta on tekno-sosiaalinen ympäristö, jonka hyödyllisyys ja toimivuus riippuvat siitä, miten teknologiset puitteet ja keskustelijoille muodostuvat normit tukevat sen tarkoitusta. On siis luontevaa aloittaa sosiaalisista vaatimuksista-

Etiketti ja turvallinen tila

Vihreät on feministinen ja antirasistinen liite. Tämän vuoksi minkä tahansa vihreän keskustelualustan tulee pystyä takaamaan turvallisen tilan periaatteet.

Foorumilla tulee olla hyvin määritellyt säännöt ja etiketti, niitä valvova toimiva ja aktiivinen ylläpito ja suotavasti myös helppo tapa antaa käyttäjille valtaa valvoa normeja.

Väärinkäytöksiin tulee puuttua tehokkaasti ja nopeasti.

Turvallisen tilan mahdollistaminen saattaa edellyttää mahdollisuutta käyttää pseudonyymiä. On keskustelunaiheita, jotka eivät syystä tai toisesta ole mahdollisia oikeilla nimillä. Arvioisin, että pseudonyymiä käyttäisi harva - mutta lähtökohtaisesti tämän pitäisi olla mahdollista.

Ylläpito

Foorumien ylläpitoon on kaksi lomittuvaa valtavirtamallia.

Perinteisessä ylläpitomallissa foorumilla on itseään täydentävä ylläpito, joka muodostaa säännöt, valvoo niiden toteutumista ja varjelee keskustelun eheyttä. Tässä mallissa pystytään helposti hallitsemaan, keiden vastuulla foorumi on ja tämä lienee foorumia ylläpitävälle oikeushenkilölle riskittömämpi vaihtoehto.

2000-luvulla on rakentunut myös kollektiivisia ylläpitomalleja, joissa käyttäjien arvostamat käyttäjät saavat ns. karmajärjestelmässä enemmän ylläpitovaltaa kuin vähemmän arvostetut käyttäjät. Esimerkiksi Stack Overflow -sivustolla on hyvin määritelty valtaprogressio, jossa edetään osallistumalla rakentavasti keskusteluun. Tällainen foorumi on paljon “liikemäisempi” vaihtoehto, mutta samalla luovutetaan merkittävästi hallintaa luotetun sisäpiirin ulkopuolelle.

On myös mahdollista rakentaa hybridimalleja, joissa jotkin valtaoikeudet rajataan ainoastaan sisäpiirille mutta “apumoderaattoriksi” voi nousta osallistumalla rakentavasti keskusteluun ja apumoderaattoreista voidaan täydentää itse ylläpitoa.

Pääsyrajoitukset

Jotta foorumi olisi mahdollisimman hyödyllinen, siellä pitää voida puhua myös asioista joita ei voi julkisilla palstoilla käsitellä. Tätä varten pitää olla mahdollista luoda rajattujen piirien (esimerkiksi yhdistyksen hallitukset, puolueen työryhmät, ehdokkaiden tukijoukot…) alueita.

Pienryhmien työskentelyalustana toimiminen olisi voitto vihreän liikkeen institutionaaliselle muistille. Jos edellisten vaalien keskustelut voidaan helposti kaivella esiin jostain muualtakin kuin Whatsapp-lokeista, on helpompi oppia virheistä ja onnistumisista.

Omistajuus

Ei ole itsestäänselvää, kenen tulisi omistaa foorumi.

Jos puolue omistaisi foorumin, olisi täysin yksikäsitteistä että tämä on virallisin ja luotettavin paikka käydä keskustelua. Toisaalta puoluekoneistolla olisi merkittävä intressi hallita siellä käytävää keskustelua ja foorumin kehittäminen tapahtuisi puolueen virallisten kanavien kautta. Tällä olisi todennäköisesti jäykistävä vaikutus.

Jos jokin puoluetta lähellä oleva oikeushenkilö omistaisi foorumin, olisi kehitys todennäköisesti ketterämpää mutta toisaalta riippuvaista kyseisen yhdistyksen kulloistenkin toimijoiden innosta. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa valtasuhteet (esimerkiksi kysymykset moderointilinjasta) jäisivät kyseenalaisiksi, mistä voisi seurata PR-haittoja.

Jos foorumin omistaisi puolueesta riippumaton yhteisö, olisi se takuulla ruohonjuurimainen ja todennäköisesti ketterästi kehittyvä, mutta maineriskit olisivat merkittävät.

Mukaan tulemisen kynnys

Foorumin tulee olla saavutettavissa mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Uusien sovellusten asentaminen mobiililaitteeseen on iso kynnys osallistumiselle, ja toisaalta harva seuraisi yhtä lisäverkkopalvelua kymmenien muiden joukossa. Jokaisella sovelluksella on puutteensa ja keskustelu tästä käy todennäköisesti kuumaksi.

Tekniset vaatimukset

Ominaisuudet

Listaan alla muutamia ominaisuuksia, jotka oman kokemukseni mukaan edistävät hyvää keskustelua:

  • Säikeiset keskustelut (ei vain pelkkää viestivirtaa)
  • Mahdollisuus reagoida kommentteihin muutenkin kuin lisäviestillä (esim. peukkuemoji)
  • Mahdollisuus saada tiivistelmä päivän keskusteluista sähköpostiin
  • Mahdollisuus käyttää mobiilisovellusta tai pöytäkonetta keskusteluun osallistumiseen

Palvelu vai itse ylläpidetty?

Monet foorumisovellukset voidaan ostaa palveluna tai ylläpitää itse.

Palveluna ostettuun sovellukseen on usein vaikeaa tai mahdotonta saada uusia ominaisuuksia tarpeen mukaan, mutta toisaalta teknisissä häiriötilanteissa ei tarvitse luottaa usein vapaaehtoiseen ylläpitovoimaan.

Itse ylläpidetty palvelu on helpohkosti muokattavissa ja liikkeen omassa hallinnassa, mutta ylläpitoratkaisu todennäköisesti vaatii ainakin jonkinlaista palkattua työvoimaa ollakseen luotettava.

Avoin lähdekoodi

Avoimen lähdekoodin sovellusten käyttö helpottaa omien laajennusten tekemistä.

Saavutettavuus

Vihreät puhuvat säännönmukaisesti syrjimättömyydestä ja tasa-arvosta, eikä keskustelualueen tule olla tästä poikkeus. Kehityksessä tulee huomioida ainakin kielivähemmistöt, näkörajoitteiset, vähävaraiset ja vähemmän digitaitoiset.

Jatkokehitys

Tyypillisen IT-järjestelmän elinkaarikustannuksista vähintään puolet muodostuvat hankinnan jälkeen. Järjestelmän jatkokehitykseen tulee varata riittävästi resursseja ja henkilöaikaa.

Tietosuoja

Foorumilla käsiteltäisiin poliittiseen järjestäytymiseen ja puolueeseen liittyviä asioita. Ei ole itsestäänselvää, että tätä koskevia henkilötietoja kannattaa tai edes voi luovuttaa EU/ETA-alueen alkupuolelle. Tämä rajaa myös mahdollista palveluna ostamista.

Käyttöönotto

Pilottivaihe

Foorumin käyttöönoton luontevin ensimmäinen askel olisi yksi tai useampi pilotti. Pilottikohteiksi soveltuvat esimerkiksi yksittäiset yhdistykset, puolueen työryhmät ja puoluetoimisto. Eri pilottikohteissa voidaan kokeilla erilaisia ratkaisuja, joiden havaintoja koordinoitaisiin keskitetysti.

Käyttöönottovaihe

Pilottivaiheen kokemuksien perusteella voidaan valmistella lopullinen tuote, joka julkaistaan laajalla puolueen tukemalla viestintäkampanjalla. Käyttöönotossa tavoitteena on tuoda mahdollisimman monta erilaista tahoa mukaan järjestelmän piiriin, kuunnella aktiivisesti palaute ja reagoida huoliin ja kritiikkiin tehokkaasti.

Ylläpitovaihe

Kun suurimmat käyttöönottovaiheen ongelmat on saatu hoidettua, siirtyy foorumi arkiseen ylläpitotilaan. Uusia ominaisuuksia kehitettäisiin tarpeen mukaan, pelisääntöjä hiottaisiin oppien myötä ja tarpeen mukaan aktivoitaisiin uusia tahoja mukaan.

Käytöstä poisto

On parempi sammuttaa järjestelmä tietoisesti kuin antaa sen kuihtua. Käyttöönottovaiheessa tulee sopia kynnykset, joiden sattuessa järjestelmästä luovutaan tai se siirretään toiseen ylläpitoon.

Teknologiavalinnat

Teknologiavalinnat ovat viimeisenä, koska tällä hetkellä tärkeämpää on puhua tavoitteista kuin lemmikkiteknologioista. Käyn tässä kuitenkin läpi mielestäni varteenotettavat alustat.

Foorumit

Internet-keskustelun painopiste on siirtynyt postilistoilta ja foorumeilta chat-applikaatioihin. Tästä huolimatta (tai juuri siksi) puhun kuitenkin ensin foorumeista.

Foorumeilla keskusteluun ei ole helppo osallistua tylyllä, lyhyellä kommentilla vaan vastauksen eteen joutuu näkemään edes hetken vaivaa. Foorumeilla on usein hienosyiset karmajärjestelmät, joilla yhteisö voi rankaista typerästä käytöksestä.

Discourse

Discourse on oma alustava suosikkini: moderni foorumisovellus, jolla on myös mobiiliapplikaatio. Se tukee hajautettuja ylläpitomalleja, se integroituu tarvittaessa erilaisiin chat-sovelluksiin ja sen voi joko ostaa palveluna tai ylläpitää itse.

Discoursea käytettäessä on tärkeää järjestää aktiivinen ylläpito, joka antaa oikean nimen perusteella pääsyn kanaville sen mukaan, mihin yhteisöihin kuuluu. Muuten raidaus/brigading on todellinen riski.

phpBB ym.

On olemassa myös monia muita, internetin liekkisodissa tulikastettuja foorumijärjestelmiä jotka toimivat varmasti hyvin. Niistä kuitenkin puuttuvat usein karmajärjestelmät, mobiilisovellus tai ammattimainen tuki.

Chatit

Chat-sovelluksiin liittyy aina sama ongelma: reaaliaikaisessa lyhytviestisessä keskustelussa on todellinen tai koettu paine osallistua keskusteluun välittömästi. Kiireestä syntyy harkitsemattomia kommentteja, väärinymmärryksiä ja riitoja. Tämä ei tue turvallisen tilan periaatteita.

Toisaalta chat-ympäristöt ovat monille nykyään luontevampi tapa keskustella internetissä, ja tähän tarpeeseen on parempi vastata aiemmin kuvatut tavoitteet täyttävällä järjestelmällä kuin antaa kaikkien kukkien kukkia missä sattuu.

Discord

Discord on erinomainen chat-applikaatio, jossa saman katon alla voi olla useita alaryhmiä, joiden alla voi olla kanavia. Kanavat tukevat sulavaa siirtymää puheesta tekstiin ja takaisin. Keskustelut ovat nykyään säietettyjä.

Harva yli kolmekymppinen ja/tai nörtti käyttää Discordia, joten sen käyttöönottokynnys on korkea.

Slack

Slack on monille ammattilaisille tuttu chat-applikaatio jossa on paljon hyviä, toimivia ominaisuuksia. Niille, jotka sitä eivät käytä, uuden applikaation asentamisen kynnys on korkea. Slack on yhden yrityksen hallussa ja melko kallis.

Matrix

Matrix on Whatsappin ym. korvaajaksi rakennettu avoin järjestelmä, joka on otettu mm. Ranskan hallinnon viralliseksi chat-alustaksi. Se on kuitenkin vielä käyttäjäkokemukseltaan jossain määrin puutteellinen, ja sitä käyttää vielä harvempi suomalainen kuin Discordia.

Mattermost, RocketChat, Zulip, ym.

On olemassa useita Slack-klooneja, jotka ovat enemmän tai vähemmän huonompia tai parempia. Osa on avointa lähdekoodia, osa kaupallisia. Näitä voi harkita, mikäli Slack ei ole taloudellisesti toimiva vaihtoehto tai haluaa esimerkiksi Zulipin monipuoliset säikeistysominaisuudet.

Näihin pätee kuitenkin Slackin käyttöönottohaaste, mutta moninkertaisena.

Whatsapp, Signal, Telegram

Niputan nämä yhteen, koska ne ovat käyttäjäkokemukseltaan oleellisesti samanlaisia.

Kaikista näistä puuttuu säikeistys, niiden historiaa ei saa helposti tallennettua tai haettua (sama ongelma koskee myös Discordia ja Matrixia), kunkin käyttäjäkunnalla on vahva sitoutuminen omaan alustaan ja alustalta toiselta siirtymiseen tai sekakäytöllä on iso kynnys.

2 Likes

Jos puolue innostuisi tälläisestä foorumista, niin jonkinlainen pelkkien jäsenten alue olisi pop ja rock.

Minäkin kävin tällä ajatuspolulla jossain vaiheessa, mutta käännyin takaisin, koska:

  • jäsenrekisterin ja foorumkäyttäjien linkkaus on epätriviaali urakka

  • se saattaisi turhaan luoda kahden kastin keskustelua ja jopa karkottaa puolueeseen kuulumattomia

2 Likes

Nyt siis testissä Discourse. Missä data majailee just nyt?

1 Like

Discourse official hosting EU valittuna Discourse Official Hosting Now Available in EU | Blog

2 Likes

Keskustelufoorumien ongelma on muistin puute. Informaatiota vaihtuu, mutta asiat harvoin selkiintyvät. Keskustelu alkaa uudestaan samoista asioista vuoden kuluttua.

Yksi tapa parantaa asiaa on lisätä hieman protokollaa. Joillakin sähköpostilistoilla on ollut tapana, että keskustelun aloittaja tai listan pitäjä sitoutuu kirjoittamaan yhteenvedon keskustelusta kun se hiipuu. Mitkä ovat faktat, mitä on opittu, mitä tietoa tarvitaan lisää ja mistä ollaan eri mieltä.

Ehkä joku wikin ja keskustelufoorumin yhdistelmä olisi paras. Kun asiasta on tarpeeksi keskusteltu, wikiin yhteenveto. Uudet tulijat pääsevät wikin luettuaan heti kärryille. Keskustellaan lisää ja keskustelun perusteella wiki täydentyy.

1 Like

Nämä on tuhatkertaisesti isompia ongelmia puolueessa nyt käytetyillä alustoilla (Facebook, Google Docs, WA, Slack).

Yritän saada piakkoin sen paperin tehtyä puolueen käyttämien keskustelukanavien nykytilasta.

1 Like

Chatteihin nähden muisti on foorumeissa jo kohtalaisen hyvä. Vanhoihinkin ketjuihin kun voi palata eri tavalla kuin pikaviestimissä. Aloituspostista voi tosiaan luoda wikin täällä, johon eri ihmiset voivat päivittää koosteita.

Yhteenvedot on jees.

Vaikka wiki-aloitusviesteissä.

2 Likes