Kasvimaa ry: säännöt

Tämä on editoitava wikipostaus foorumille perustettavan taustayhdistyksen säännöistä. Perustamiskokous on 28.2.2022 klo 17.

Allaolevan sääntöluonnoksen pohjana on käytetty parhaita paloja Viitteen säännöistä, Effin säännöistä ja MyData Globalin säännöistä.

Pohjaehdotuksena avoimuutta ja etätekemistä suosiva yhden vuosikokouksen malli.

Kohdassa 2.2 mainittu vihreän foorumin periaatteiden julistus on ehdotus tietynlaisesta pysyväisluonteisesta, mutta sääntöjä vapaamuotoisemmasta peruskirjasta. Siihen viitataan jäsenyyden ehdoissa (3.1) sekä kohdassa 7.1. missä määritellään, että kyseisen julistuksen sisältöä voi päivittää yhdistyskokouksessa (siitä syntyy pysyväisluonteisuus). Tämä malli on kopioitu MyData Globalista, missä se on toiminut varsin hyvin yhdistyksen idean elävänä pitämisessä. Luonnollisesti kyseistä julistusta ei vielä ole ja jos tällä mennään, niin se pitäisi kirjoittaa, ei tarvitse olla kovin pitkä, ehkä 1-2 sivua.

Sääntökohtia saa kaikki foorumilaiset kommentoida keskusteluketjussa ja keskustelun pohjalta tehdä muokkauksia tähän wikipostaukseen.

Spoiler-merkinnällä merkityt kohdat tuodaan erillisinä päätösasioina yhdistyksen kokoukseen. Näyttävät siis tältä: Moi, olen sääntökohta.


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kasvimaa ry..

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

2.1 Tarkoitus

Edistää laadukasta yleisvihreää keskustelua, joka tuo vihreitä yhteen ja muovaa vihreän politiikan suuntaa.

2.2 Toimintamuodot

Yhdistys ylläpitää, vihreän foorumin periaatteiden julistusta ja julistuksen arvoja toteuttavia verkkokeskustelualustoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä rahaa järjestämällä keräyksiä, seminaareja, kursseja ja muita yhdistyksen tarkoitusta tukevia tapahtumia. Yhdistys voi omistaa, ostaa, myydä ja lisensoida sen toiminnalle tarpeellisia tuotteita sekä omistaa aineellista tai aineetonta omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa seuraavaa Yhdistyksen tarkoitusta tukevaa taloudellista toimintaa: koulutus, yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvien tavaroiden myynti ja valmistus, tapahtumien kuten järjestäminen ja julkaisutoiminta.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tavoitteita.

3. Jäsenet

3.1 Jäseneksi hyväksyminen

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää ehdistyksen tarkoitusta, sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja allekirjoittaa vihreän foorumin periaatteiden julistustuksen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Luettelo yhdistyksen yhteisöjäsenistä on julkinen asiakirja ja se voidaan julkaista verkossa hallituksen niin päättäessä.

Yhteisöjäsenten on nimettävä luonnollinen henkilö ensisijaiseksi yhteyshenkilökseen ja edustajakseen Yhdistykseen liittyvissä asioissa.

3.2 Liittymismaksu ja jäsenmaksu

Yhdistys voi periä liittymismaksuja ja vuotuisia jäsenmaksuja.

Liittymismaksut sekä vuotuiset jäsenmaksutasot molemmille jäsenluokille määritellään ja päätetään vuosikokouksessa

3.3 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen

hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita, on jättänyt jäsenmaksun kahtena peräkkäisenä vuotena maksamatta tai jos jäsen toimii yhdistyksen tavoitteiden tai yhdistyksen yleisen edun vastaisesti. Erottaminen yhdistyksestä astuu voimaan välittömästi erottamispäätöksen jälkeen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4. Yhdistyksen kokoukset

4.1 Vuosikokouksen ajankohta

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-kesäkuussa hallituksen määräämänä ajankohtana.

4.2 Ylimääräinen yhdistyskokous

Ylimääräinen yhdistyskokous järjestetään, jos siitä päätetään yhdistyskokouksessa, jos Hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä, tai vähintään 100 jäsentä, kumpi tahansa on pienempi, pyytää sitä kirjallisesti jonkin tietyn asian käsittelyä varten.

Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

4.3 Yhdistyksen kokouskutsu

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivulla.

4.4 Yhdistykskokousten esityslista

Jos jäsenet haluavat jonkin tietyn asian päätettäväksi tai käsiteltäväksi yhdistyskokouksessa, heidän on tehtävä aiheesta aloite hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Hallitus toimittaa kaikki kokousmateriaalit jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
 • päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja;
 • valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset muut toimihenkilöt;
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö.

4.5 Äänestäminen yhdistyskokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni ja jokaisella yhteisöjäsenellä on neljä (4) ääntä.

Yhdistyksen jäsenet voivat halutessaan siirtää äänioikeutensa toiselle yhdistyksen jäsenelle ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle ennen yhdistyskokouksen alkua.

5. Hallitus ja nimenkirjoittajat

5.1 Hallituksen kokoonpano ja toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut yhdistyksen puheenjohtaja ja neljästä (4) kandeksaan (8) jäsentä ja nollasta (0) kahdeksaan (8) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai useampia varapuheenjohtajia sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

5.2 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä vaatii kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

5.3 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen, joko yleisesti tai tiettyä erikseen määrättyä tarkoitusta varten.

6. Hallinto ja talous

6.1 Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

6.2 Tilinpäätös

Yhdistyksen tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

6.2 Toiminnantarkastus

Tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja hallituksenkokousten pöytäkirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle kaksi kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on jätettävä toiminnantarkastuskertomus hallitukselle neljän viikon kuluessa.

7. Erityisiä sääntöjä

7.1 Sisäiset määräykset

Yhdistyskokous voi asettaa ja hyväksyä käyttöön tai poistaa käytöstä sisäisiä määräyksiä, jotka täydentävät voimassa olevia sääntöjä.

Vihreän foorumin periaatteiden julistus on sisäinen määräys, jota tulee käsitellä tämän sääntökohdan mukaisesti.

7.2 Avoin päätöksenteko

Yhdistyksen päätöksenteko ja toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Yhdistyskokousten ja hallituksen kokousten päätösesitysten valmistelu tapahtuu avoimesti ja jäsenillä on yhtäläinen oikeus osallistua valmisteluun, tehdä aloitteita ja saada tietoa päätösesityksistä.

Hallituksen kokoukset ja päätökset ovat avoimia jäsenille, ellei kokous käsiteltävien asioiden luottamuksellisuuden vuoksi toisin päätä.

7.3 Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin ja hallituksen kokouksiin

Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin ja hallituksen kokouksiin on oltava mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus päättää tarkemmin etäosallistumisen järjestämisestä.

8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

8.1 Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, sisäisten määräysten asettamisesta tai muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

8.2 Varojen jakaminen yhdistyksen purkamisen yhteydessä

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Suomi on toki yhdistysten luvattu maa, mutta parasta olisi jos taustayhdistyksen toiminta olisi rajattu tarkkaan forumin yläpitoon, rahoitukseen ja kehitykseen. Parhaat forumit eivät ole demokratioita, vaan valistuneita diktatuureja, joissa ylläpito antaa tilaa keskustelulle ja pysyy itse taka-alalla. Missään nimessä ei tosiaankaan pidä linkata forumin jäsenyyttä minkään yhdistyksen jäsenyyteen tai päinvastoin.

Ennen tarkkoja sääntöjä olisi hyvä hahmotella vaikkapa parilla lauseella miksi yhdistys on olemassa ja mikä on sen tavoite tässä maailmassa.

1 Like

Jos/kun yhdistysmuotoon mennään, niin se on kuitenkin yhdistysdemokraattinen hallintomuoto, jossa hallitus edustaa yhdistyksen jäseniä.

Mielestäni olisi outoa, jos yhdistyksen jäsenkunta olisi kovin irrallinen foorumista.

Foorumin jäsenyyden kanssa ei tarvitse pakkotuputtaa yhdistyksen jäsenyyttä, mutta toisin päin kyllä ajattelisin, että olisi ihan luontevaa, että taustayhdistyksen jäseneksi hyväksyttäisiin foorumilaisia.

1 Like

Joo, mutta eikös näin käy ihan luonnostaan vaikkei sitä säännöissä edellytettäisi? Tuskin kukaan haluaa taustayhdistyksen jäseneksi, jos ei ole myös jollain tavalla mukana keskustelualueella.

Sitä paitsi foorumille liittyminen on triviaalia, joten pelkkä jäsenyys ei ole järkevä ehto… mutta toisaalta alhainen kirjoitteluaktiivisuus ei voi olla hyvä syy sulkea ketään pois. Mitä jos joku vain lueskelee muiden tekstejä ja nauttii korkealaatuisesta debatista, kuitenkaan ite osallistumatta? Tai jos vaikka joku vihreiden puoluepamppu haluaa olla yhdistyksessä mukana vaikkei juurikaan kirjoittelisi foorumilla mitään? Minusta foorumin jäsenyys on vaan aika huono kriteeri ja kannatan ajatustasi siitä ettei sitä kannata “kovakoodata” sääntöihin.

Kiinnostaisi tietää, miten yhdistys muuten suhtautuu vihreiden puolueorganisaatioon. Onko Vihreän liiton jäsenyys pakollinen yhdistyksen jäsenille? Onko jonkun toisen puolueen jäsenyys kielletty? Tuleeko yhdistyksen säännöissä edellyttää ehdotonta kuuliaisuutta politbyroolle?

1 Like

Ajatuksena on ollut ’yleisvihreä’ - ei siis ’puoluevihreä’ foorumi. Itse näkisin, että puolueen jäsenyyttä tai kuuliaisuutta puolueelle ei siis edellytettäisi, eikä liioin suljettaisi muiden puolueiden jäseniä pois kunhan vaan noudattavat foorumin keskustelunormeja.

Kannatan, mutta forumin säännöt on kuitenkin eri asia kuin yhdistyksen säännöt. Siis teoriassa olisi mahdollista olla yleisvihreä foorumi, jota ylläpitää lähellä vihreiden puoluetta oleva yhdistys jollain säännöillä.

Peräänkuulutan edelleen jotain yleistä missiota tai visiota, mitä se yhdistys tekee ja miksi se on olemassa. Olisi sitten selkeämpää kommentoida sääntöjäkin. Voiko sen jäseneksi muuten jo liittyä jossain?

Yhdistystä ei ole perustettu, siteeraan Verden juttua:

Tällä hetkellä foorumi toimii yksityisen lahjoittajan varoilla, mutta tarkoituksemme on perustaa sille taustayhdistys tuomaan yhteen toimijoita, organisoimaan moderointia ja keräämään varoja ylläpitoon.

Yhdistykseen ovat tervetulleita niin henkilö- kuin yhteisöjäsenetkin. Tarjoamme yhteisöjäsenille mielellämme yksityisiä keskustelualueita julkisten rinnalle sisäiseen yhteydenpitoon.

Yhdistys perustetaan 28.2. klo 17–19 virtuaalisessa kokouksessa. Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen kokous@kasvimaa.org.

Sääntöjen valmistelu on siis osa pakettia, joka pitäisi olla tuolla hyväksymisvalmiissa kunnossa.

Minusta yhdistyksen strategia on hyvin yksinkertainen.

Missio: Edistää laadukasta yleisvihreää keskustelua.

Visio: Luoda ja ylläpitää alustaa, jolla käydään laadukasta vihreää keskustelua, joka tuo vihreitä yhteen ja muovaa vihreän politiikan suuntaa.

Vihreästä yhteisöstä (siis puoluetta laajempi kokonaisuus) puuttuu yleinen areena, jossa tehdä avauksia ja käydä keskustelua liikkeen tulevaisuudesta. a

3 Likes

En ole niin perillä yhdistystoiminnasta, joten pari tyhmää kysymystä: onko tarkoitus rahoittaa foorumia pääasiassa jäsenmaksuilla, vai ottaisiko yhdistys vastaan lahjoituksia ja järjestäisi rahankeräyksiä? Missä puitteissa jälkimmäinen on Suomessa edes sallittua (EFFI-ketjusta sain käsityksen että viranomaisten suhtautuminen on aika nuivaa)?

Jäsenmaksut olisivat pääasiallinen kanava. Toiminta pyörii tarvittaessa kengännauhabudjetilla - tonni vuodessa on suunnilleen minimi - mutta jos halutaan käyttää tätä nykyistä ”foorumi palveluna”-palvelua, kulut nousevat.

Tuossa linkin takana lisää auki laskettua matikkaa jäsenmaksuista.

Tällä hetkellä foorumi pyörii omilla rahoillani ja olen ainakin tovin valmis täyttämään rahoitusvajeen.

Optimitilanteessa löytäisimme fiksun 3-5 nörtin porukan pyörittämään palvelua vapaaehtoistyönä. Se vähentäisi kustannuksia merkittävästi.

1 Like

Hox @jannepeltola @Ajatus10 ja muut kiinnostuneet. Muutin tämän ketjun avauspostauksen nyt wikipostaukseksi, jossa on nyt ensimmäinen nauruversio säännöistä jatkojalostettavaksi.

Laitan tässä yleisiä ja yksityiskohtaisempia kommentteja sääntöluonnokseen.

Sääntöjen kannattaa olla melko yleisluontoiset. Niihin ei yleensä kannata sisällyttää sellaista, mikä tulee jo yhdistyslain määräyksistä. Esitän alempana joitakin poistoja tähän liittyen.

3 §:n maininta siitä, että jäsenluettelo voidaan julkistaa, on ongelmallinen. Miksi näin? Yleensä yhdistysjäsenyys on luottamuksellista. Jos tällaista halutaan, pitää asia tehdä erittäin selväksi jäseneksi liittyville, koska kukaan tuskin olettaa tälliasta. En ole varma, meneekö PRH:ssa läpi. Kehotan tarkistamaan etukäteen.

“Alapykäliä” (2.1, 2.2 jne) en ole nähnyt käytettävän suomalaisten yhdistysten säännöissä. En tiedä, menevätkö ne läpi yhdistysrekisterin tarkastuksesta. Itse jättäisin ne pois. Tällöin ainakin 2.1:een pitää lisätä alkuun “Yhdistyksen tarkoituksena on…”

3 § 2 momentista pois “Jäsenhakemus on jätettävä hallituksen kulloinkin hyväksymässä muodossa.” Perustelu: turha lisäys, kuuluu hallituksen normaaliin toimintaan.

3 § 3 momentti pois (“Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle.”) Perustelu: Jäsenyyden pitää aina perustua henkilöön tai yhteisön omaan tahdonilmaisuun. En oikein tajua, mitä tässä tarkoitetaan jäsenyyden “siirtämisellä”.

3 § 5 momentti pois (jäsenyysluokat). Perustelu: on jo määritelty 1. momentissa, turhaa toistoa.

3 §: Jäsenen erottamisperusteisiin kannattaa harkita lisättäväksi tämä: “Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.” Perustelu: Näin päästään eroon passiivisista jäsenistä, joita väistämättä joka yhdistykseen syntyy.

4 § 3 momentti: 60 vuorokauden kutsuaika on kohtuuttoman pitkä. Hallituksen pitää pystyä toimimaan ripeämmin.

4.4: Pois: “Yhdistyskokouksen esityslistan laatii hallitus.” Perustelu: hallituksen normaalia toimintaa, ei vaadi sääntömainintaa.

Riittäisikö yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja? Näitä kun on usein vaikea löytää. (6.2-kohdassa puhutaan yksikössä toiminnantarkastajasta.)

5.2-kohdan tehtävälista ei ole välttämätön. Nämä sinänsä jo sisältyvät 5 § 1 momentin määräykseen “Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus” ja yhdistyslain velvoitteisiin.

7 § 1 mom. Poistetaan “Jos sisäiset määräykset ja säännöt ovat ristiriidassa keskenään, säännöt ovat etusijalla.” Perustelu: Näin on jo lain pohjalta. Yleiskokouksen puheenjohtajan vastuulla on katsoa, ettei kokous tee yhdistyksen sääntöjen vastaisia päätöksiä.

7 § 3 momentin (siis kohdassa 7.2) maininta avoimuudesta on julistuksenomainen. Jättäisin sen pois ja yleiskokous voisi hyväksyä asiaa koskevan 1 momentin mukaisen sisäisen määräyksen, jossa olisi myös konkretiaa.

Etäosallistumisesta: Yhdistyslain uudistus on meneillään ja uusi laki astunee voimaan 1.7.2022. Siihen on näillä näkymin tulossa mahdollisuus pitää etäkokouksia ilman erillistä sääntömainintaa. Tämä siis saattaa osoittautua turhaksi kirjaukseksi. Nykylain 30 § mukaan yleiskokouksen on hyväksyttävä erillinen äänestys- ja vaalijärjestys etäkokouksia käytettäessä.

Tässä pikaisen silmäyksen perusteella joitakin mietteitäni. Tsemppiä perustamiseen!

Risto Kankaanpää

4 Likes

Kiitos Rusto!

Nämä ovat @apoikola vissiin jostain anglosaksisesta pohjasta käännetyt? Tunnistan aika paljon tuttuja kaikuja kv-järjestöistä. :slight_smile:

Laitoin Ruston muutokset sisään, parilla henkilökohtaisella muutoksella:

 • Jätin jäsenluettelon avoimuuden kokouksen erilliseksi päätökseksi. Yhdistyslain tulkintakäytäntö ei ole ihan ehtinyt GDPR-aikaan (esim. jäsenluettelon julkisuus on katsottu Halila & Tarastissa ensisijaiseksi muihin perusoikeuksiin nähden), mutta minulla on vähän sama epäilys, että tuo ottaa bumerangia PRH:sta.
 • Jätin alapykälät. Ne tuovat hyvää ryhtiä ja esim. Vihreiden säännöissä on 21 a §.
 • Jätin 7 §:n avoimuusjulistukset ovat paikalleen. Pieni pathos tekee hyvää säännöille.
 • Laitoin nyt kokouksen kutsumisajaksi 20 päivää.

Teen vielä yhden kierroksen itse illalla ja luulen että nämä ovat sen jälkeen aika kypsät. (Luotan paljon Ruston sääntösilmään.)

1 Like

Joo @Rusto laittoi loistavia kommentteja, kokemusta selvästi on. Mun pitikin jo kommentoida aiemmin, mutta en ehtinit.

Kaikki esittämäni muotoilut ovat PRH:n hyväksymiä, eli kopsittu jostain Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen säännöistä (EFFI, Viite, MyData).

Jäsenrekisterin avoimuus, piti laittaa koskemaan yhteisöjäseniä, ei henkilöjäseniä. Tämä olisi mielestäni hyvää avoimuutta menemättä liikaa yksityisyyden tontille. (editoin tämän nyt yläs wikiin).

Turhaa paasausta, ja sitä paitsi “vihreä” ei tarkoita yhtään mitään kontekstista erotettuna. Olisiko kenties parempi keskittyä yleisluontoiseen paremman (poliittisen) keskustelukulttuurin edistämiseen? Vihreä höpötyshän mainitaan jo “vihreän foorumin periaatteiden julistuksen” ja oletettavasti myös itse yhdistyksen nimessä, eiköhän siitä jo kaikki tajua mikä on homman juju.

Ehdotan että muutetaan muotoon: “Edistää laadukasta poliittista keskustelua ja keskustelukulttuuria.”

Jos välttämättä halutaan korostaa vihreää luonnetta niin sana “yleisvihreää” voi olla ennen sanaa “keskustelua”. Mutta ei sitä tarvitse kolmeen kertaan ainakaan mainita.