[IS] EU-parlamentin ja jäsenmaiden välillä sopu digijättien toimintaan puuttumisesta

Yksi vihreiden tietopoliittisen ohjelman linjauksista näyttäisi olevan toteutumassa, kun EU:n digimarkkinasäännös etenee.

Datamarkkinasäädöksessä DMA on paljon asiota, mutta esim. viestintäalustojen yhteentöimisuus on aika kova juttu:

messenger services that are subject to the interoperability requirement will have to open up their APIs for competitors to provide interoperable messaging for basic features

Vihreiden ohjelmassa tämä oli kirjattu näin:

Alustat, kilpailu ja kuluttajansuoja

Alustoja voidaan säädellä sekä kilpailuoikeudellisesta että kuluttajien oikeuksien näkökulmasta. Kilpailua voidaan lisätä velvoittamalla alustapalvelut noudattamaan yhteentoimivuutta, kuten pankkialalla on EU:ssa jo tehty. Yhteentoimivuussäännösten pitää mahdollistaa kilpailevien ja täydentävien palvelujen rakentamisen alustojen päälle, alustan helpon vaihtamisen ja useiden alustojen samanaikaisen käyttämisen. Kuluttajien oikeuksia vahvistetaan avoimuus- ja läpinäkyvyysvaatimuksilla. Säännösten on oltava riittävän tiukkoja, jotta ne aidosti muuttavat alustojen toimintatapoja. Alustasääntelyn osana ei kuitenkaan pidä ottaa käyttöön massavalvonnaksi katsottavia tietoliikenteen valvontavelvollisuuksia.

Tavoitteet:

  • Edellytetään markkina-asemaltaan merkittäviltä alustoilta keskinäistä yhteentoimivuutta.
  • Luodaan kuluttajien oikeuksia vahvistavat avoimuus- ja läpinäkyvyyssäännökset alustoille.
1 Like