Eurooppa-ohjelma käsittelyssä viikonloppuna valtuuskunnassa

Moi,

Tänä viikonloppuna Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyy puolueelle Eurooppa-ohjelman.

Luonnos löytyy täältä ihmeteltäväksi.

Olen valtuuskunnan jäsenenä luonnostellut pari muutosesitystä, joita ehtii kommentoida vielä lauantaiaamuun asti, jolloin jätän ne sisään.


Eurooppa-ohjelma, rivi 60 .
Lisätään : “Eurooppa on olemassa myös EU:n ulkopuolella. ETA-alueen valtiot on integroitava tiiviiksi osaksi yhtenäismarkkinoita, Euroopan neuvoston jäsenmaat on sitoutettava pitkäjänteiseen ihmis- ja kansalaisoikeuksien kehittämiseen ja demokratiaa, sivistystä ja muuta Euroopan henkistä perintöä on vaalittava valtiorajojen yli. EU on keskeinen toimija, mutta Vihreiden ja Suomen on oltava aktiivisia kaikilla Euroopan areenoilla.”

Ohjelmapaperissa puhutaan EU:sta ja Euroopasta melkeinpä keskenään vaihtoehtoisina käsitteinä, vaikka esimerkiksi Brexitin jälkeinen Iso-Britannia, ETA-alueen valtiot ja merkittävä osa Balkania ovat vielä unionin ulkopuolella. Suurin osa ehdotetuista politiikkatoimista kohdistuu Euroopan unioniin, mutta on hyvä muistaa että Eurooppa on EU:ta suurempi projekti.


Eurooppa-ohjelma, rivi 203.
Korvataan “Meidän tulee myös vähentää torjunta-aineiden ja kemiallisten lannoitteiden käyttöä.” “Meidän tulee myös vähentää torjunta-aineiden ja kemiallisten lannoitteiden negatiivisia ympäristövaikutuksia.”

Laadukkaat, ekologisesti kestävät torjunta-aineet ovat välttämättömiä luotettavan ruoan alkutuotannon varmistamiseksi.


Eurooppa-ohjelma, rivi 314.
Poistetaan : “kuten akkumineraaleja ja harvinaisia maametalleja.”

Akkumineraalit ovat vain erittäin pieni osa yhteiskunnan materiaalivirroista ja niille on vaihtoehtoja. Harvinaisilla maametalleilla viitataan yleensä neodyymiin, jota käytetään kestomagneettimoottoreissa ja esim. tuuliturbiineissa. Näissä tarvittava magneettikenttä voidaan tehdä muutenkin kuin harvinaisilla maametalleilla. Sähköautoissa on käytetty myös induktiomoottoreita, joissa ei tarvita kestomagneetteja.


Eurooppa-ohjelma, rivi 322.
Korvataan “Eikä kaivannaisia hankita ihmisoikeuksia rikkovilta tai lapsityövoimaa käyttäviltä tuottajilta.” “EU:n jäsenmaineen tulee ottaa hankinnoissaan huomioon ihmisoikeus- ja ympäristökysymykset tuotantomaissa sekä tukea niiden työ- ja ympäristölainsäädäntöjen kehittymistä esimerkiksi kauppasopimuksien määräyksin.”

Lapsityövoima on YK:n määritelmän mukaan ihmisoikeusrikos. Pelkät kiellot eivät kannusta kehittymään, vaan EU:n pitää olla myös aktiivinen ihmisoikeuksien tukija.


Eurooppa-ohjelma, rivi 599.
Lisätään : “Pitkällä aikavälillä omien joukkovelkakirjojen takaisinmaksu tulee rahoittaa jäsenmaksuista riippumattomin keinoin luottoluokituksen turvaamiseksi.”

EU:n jäsenmaksut ovat perinteisesti olleet kiistanalainen kysymys. Next Generation EU -paketin myötä EU laskee markkinoille entistä enemmän yhteisvastuullista velkaa, jonka hoitokustannukset tulevat kasvamaan ajan myötä. On tärkeää, että EU:n taloussuunnittelu rakennetaan sellaiseksi että jäsenmaksuihin ei tule merkittäviä korotuspaineita rahoituskulujen vuoksi.


Eurooppa-ohjelma, rivi 600. Lisätään : “EU:n verotuksen tulee pohjautua sekä haitta- että rahoittaviin veroihin pitkäjänteisen taloudenpidon turvaamiseksi.”

Haittaverot ovat itsensä poistava mekanismi ja ne eivät siis ole pysyviä, ns. rahoittavia veroja joiden tasoon voidaan luottaa edes keskipitkällä aikavälillä.


Eurooppa-ohjelma, rivi 728.
Lisätään : “Kehitetään EU:n taisteluosastoja niin, että taisteluosastot ovat tehokas ja käyttökelpoinen tapa reagoida humanitaarisiin ja avunantovelvoitteen alaisiin kriiseihin.”

EU:n taisteluosastoissa on useita mm. taakanjakoon liittyviä valuvikoja, joiden takia niitä ei pystytty esimerkiksi Afganistanin konfliktissa käyttämään. Taisteluosastot ovat valmis toimintamalli, jota tarvitsee jatkokehittää jotta meillä on yksi hyvä malli.


Otan myös mielelläni vastaan lisäideoita muutosesityksiksi!

Janne

1 Like

Suurkiitos tästä avauksesta. Yritän vielä lukaista koko paperin, mutta tuskin ehdin ehdottaa muutoksia. Sinun ehdotukset näyttivät perustelluilta.

Ehdottaisin näin:

Eurooppa-ohjelma, rivi 313-314.
Korvataan : “, mutta vaativat valtavan määrän raaka-aineita, kuten akkumineraaleja ja harvinaisia maametalleja” → “, jotka tulee kuitenkin toteuttaa nykyistä merkittävästi pienemmällä raaka-aineiden kulutuksella.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 532.
Korvataan : “Rahoitusmarkkina- ja digiveron” → “Rahoitusmarkkinaveron, hiilen rajamaksun ja muovimaksun”

OECD edistää digitaalisen talouden verotusta, EU:n ei kannata tässä lähteä sooloilemaan, koska jos se lähtee, niin jenkit vetävät liinat kiinni globaalin ratkaisun löytämisessä. OECD:n työ on toki hankalaa, eikä senkään onnistumisesta ole takeita, mutta kyllä se korttipeli kannattaa katsoa ensin loppuun.

Minua pyydettiin vielä kampaamaan läpi tietopoliittinen ohjelma ja nostamaan sieltä hyviä paloja Eurooppa-ohjelmaan. Kuten arvata saattaa, mopo on jossain taivaanrannan tuolla puolen.

Eurooppa-ohjelma, rivi 171
Lisätään riville 171: “Kaikkien komission ja EU:n tutkimuslaitosten tietovarantojen tulee olla lähtökohtaisesti avoimia.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 172
Lisätään riville 172: “Luodaan Euroopan laajuiset normit verkkosivujen ja muiden ohjelmistojen saavutettavuudelle ja sanktioidaan julkishallinnon saavutettavuuspuutteet.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 420
Lisätään riville 420: “Turvataan vahvojen salausteknologioiden käyttö ja anonyymit turvalliset viestintäverkot yksityisyyden ja sananvapauden takaamiseksi.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 420
Lisätään riville 420: “Suojataan ihmiset EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten toimijoiden massatiedustelulta. Puretaan EU-lainsäädännössä asetetut poikkeukset yksityisten tietojen urkkimiseen ja torjutaan viestintäpalveluntarjoajien tiedonkeräysmandaatit.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 420
Lisätään riville 420: “Luodaan yleiseurooppalaiset alustatyön periaatteet ohjaamaan reilua alustatalouden kehitystä.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Edistetään yleiseurooppalaisen digitaalisen identiteetin käyttöönottoa ja poistetaan esteet sen avoimelle käytölle eri palveluissa.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Luodaan eurooppalainen My Data -mandaatti, joka takaa kansalaisten omistusoikeuden itseään koskevaan dataan.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Luodaan yleiseurooppalainen Right to Repair -lainsäädäntö, joka takaa yrityksille ja kuluttajille oikeuden korjata ja korjauttaa ostamiaan laitteita valmistajan ja levittäjän estämättä.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Kehitetään EU:n laajuista tekijänoikeuksien sääntelyä niin, että kulttuurin tuottajat hyötyvät enemmän teostensa lisensoinnista levitysalustasta riippumatta.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Kaikkien EU-rahoitteisten tutkimushankkeiden keräämä data julkaistaan lähtökohtaisesti avoimesti.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Edistetään kevyiden digitaalisten osaamissertifikaattien tunnistamista EQF-viitekehyksessä ja sen ulkopuolella sekä formaalissa että non-formaalissa koulutuksessa.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Edistetään ketteriä hankintamenettelyitä, joilla esimerkiksi ohjelmistohankintoja voidaan muuttaa kesken oston asiakaspalautteen perusteella iteratiivisesti.”

Eurooppa-ohjelma, rivi 742
Lisätään riville 742: “Turvataan Euroopan digitaalinen huoltovarmuus rakentamalla yhteisiä kyvykkyyksiä palautua kyberhyökkäyksistä tai sähkömyrskyjen kaltaisista katastrofeista.”

Näihin erityisesti tietopolitiikan ylipappi @apoikola lta olisi hyvä saada siunaus!

2 Likes

Hyvin olet nostot poiminut ja keksinyt. Muutama kommentti on… varros tovi, niin kirjoittelen auki.

1 Like

Eurooppa-ohjelma, rivi 532.
Lisätään : ihmisten turvallisuuden varmistaminen niin digitaalisissa kuin fyysisissäkin ympäristöissä

1 Like

Ohjelmassa alustataloudesta puhutaan rivillä 544, joten laittaisin alustapointin siihen lukuun. Sisällön osalta näkisin, että alustojen sääntelyn debattia olisi syytä laajentaa pelkästä alustatyö-keskustelusta holistisempaan näkökulmaan. Alustatyön sääntely on joka tapauksessa etenemässä EU:ssa. Laittaisin mieluummin näin:

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Luodaan alustojen kautta työtä tekevien, sekä palveluja tarjoavien ja kuluttajien oikeuksia vahvistavat avoimuus- ja läpinäkyvyyssäännökset ohjaamaan reilua alustatalouden kehitystä sekä edellytetään markkina-asemaltaan merkittäviltä alustoilta keskinäistä yhteentoimivuutta kilpailun lisäämiseksi."

2 Likes

Datan suhteen omistajuuden käsitettä ei kannata käyttää: Stop Speaking About Personal Data ‘Ownership’ | by Antti Jogi Poikola | Medium

MyData sopii nähdäkseni hyvin “Oikeuksien Eurooppa lukuun”, johon voisi ehdottaa introon:

Eurooppa-ohjelma, rivi 381
Lisätään riville 381: Tietosuoja, digitaalinen turvallisuus, sekä ihmisten oikeudet omaan dataansa ovat keskeisiä digitaalisen ajan ihmisoikeuksia, joiden toteuttamisessa Eurooppa on tienraivaaja.

Sitten tuunattu bullet:

Eurooppa-ohjelma, rivi 420
Lisätään riville 420: “Sisällytetään eurooppalaiseen datasääntelyyn MyData -mandaatti, joka antaa ihmisille mahdollisuuden hyödyntää itse omaa dataansa ja hallita sen keräämistä ja käyttöä.”

2 Likes

Tuohan on hyvin pragmaattinen lähestymistapa.

Mietin vielä, pitäisikö tässä mennä pitemmälle ja puhua omistusoikeudesta siinä mielessä, että henkilön luovuttaman tai hänestä suostumuksella kerätyn datan käyttöoikeudesta tulee antaa käypä korvaus.

Mitä vastaisit tähän?

Esineoikeus on kummallista ja tässä ollaan todella jännän äärellä, kuten tuossa blogikirjoituksessasi hyvin toteat.

Tässä ei riitä, että valmistaja ei estä, vaan valmistajan pitää tehdä korjaaminen helpoksi. Lisäksi yleiseurooppalaista tärkeämpi pointti on, että mitä tuotekategoroita se kattaa, nyt tällaista sääntelyä on kodinkoneille, mutta ei elektroniikalle.

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Luodaan elektroniikalle eurooppalainen Right to Repair -lainsäädäntö, joka takaa yrityksille ja kuluttajille oikeuden ja mahdollisuudet korjata ja korjauttaa ostamiaan laitteita.”

1 Like

Heti syvään päähän… en ole suoran henkilötiedon monetisoinnin fani. Tämä on skenessä kohtuullisen polarisoitunut kysymys. Jenkeissä on intoa kaikenlaiseen “data dividence” yms. meininkiin, mutta sosiaalitieteilijät ja privacy ja consumer groupit varoittavat mielestäni syystäkin.

Peruspointteja, miksi en ole suoran monetisoinnin fani:

  • Tulovirrat pieniä… jos FB:n voitto jaettaisiin kaikkien käyttäjien kesken saisi jokainen muutaman lattekupillisen kuukaudessa

  • Myynti legitimoisi kritisoidut nykykäytänteet, jossa datan avulla manipuloidaan ihmisiä (lupa manipuloida, jos maksaa)

  • Henkilödatan potentiaalinen hyötyarvo “utility value” ihmisille itselleen käyttämiensa palvelujen parantamisessa ja saumattomuudessa on paljon suurempi, kuin potentiaalinen rahallinen arvo “monetary value”. Laajamittainen monetisointi saattaisi kannibalisoida utility value hyödyntämisen kehittämisen.

  • Privacy is an inalienable human right that cannot be traded away, even if a monetary value of a consumer’s data could be assessed.”

Kysymys ei toki ole yksinkertainen ja varmaan on tapauksia, joissa terveen myynnin ehdotkin voisi täyttyä, mutta kokonaisuutena näen paljon enemmän negatiivista, kuin positiivista sellaisessa tulevaisuuden skenaariossa, missä henkilödatan suora monetisointi olisi mainstreamia.

2 Likes

Käsittääkseni tekijänoikeuksien sääntelyä enemmän korjattavaa on siinä, miten nykyisen sääntelyn mukaiset oikeudet käytännössä toteutuvat. Laittaisin tämän ehkä muotoon:

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Kehitetään eurooppalaista tekijänoikeusinfrastruktuuria niin, että teosten laillinen käyttö on vaivatonta ja tekijöiden moraaliset ja taloudelliset oikeudet toteutuvat teosten levitysalustasta riippumatta."
[/quote]

Olen altistunut näille keskusteluille: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OKM020:00/2020

1 Like

Eurooppatasolla näkisin hyödylliseksi eri jäsenmaiden yhteishankinnat tapauksissa, joissa EU-sääntely edellyttää kaikilta hankintoja.

Eurooppa-ohjelma, rivi 619
Lisätään riville 619: “Ohjelmistohankintojen osalta edistetään ketteriä hankintamenettelyjä, sekä luodaan puitteet jäsenmaiden viranomaisille tehdä onnistuneita yhteishankintohja vastatakseen EU-tason sääntelyvaatimuksiin.”

1 Like

Viimeinen huomio on, että voisiko tämän ohjelman kääntämistä englanniksi ehdottaa, kun on kuitenkin EU-ohjelma?

1 Like

:stop_button:LOPETAN NYT

Eli kaikki ne, mitä en kommentoinut olivat mielestäni hyviä sellaisenaan @jannepeltola . Ja kiitos vielä kerran avoimesta otteesta valtuuskuntapestiin.

2 Likes

Olemme käytännön periaatteista samaa mieltä.

Itselläni tässä keskustelussa motiivina on, että nykyinen digitaalisen mainostamisen ekosysteemi on jo valmiiksi epäterve tavalla, joka oikeastaan loksahtaa jokaiseen monetisointia vastustavaan bullet pointiisi. :slight_smile: Kysymys on, miten tilanne korjataan.

Datalla manipuloidaan jo valmiiksi ihmisiä. Käyttäytymisperustainen mainonta, FB:n rikkaan demografiadatan jälleenmyynti, Yhdysvaltain data broker -ekosysteemi…

Tällä hetkellä näiden palveluiden käyttäminen on “take it or leave it”-tarjooma, jossa annetaan jo valmiiksi kaikki pois saamatta takaisin muuta kuin melko marginaalisia hyötyjä palvelun käytössä.

On totta, että rights-based approach voisi saavuttaa saman tavoitteen mahdollistamalla aidon, granulaarisen suostumuksen tietojen käyttöön. Tämä tarkoittaisi myös vallankumousta dataekosysteemiin. Sikäli kuin viranomaiset olisivat tosissaan loukkausten valvomisesta ja rankaisemisesta. Muuten loukkaussakot ovat vain cost of doing business.

Samalla olkapäälläni istuu kuitenkin pieni piru, joka sanoo että markkinamekanismi hoitaisi saman paremmin. Olkoonkin, että taloudellinen hyöty yksittäiselle käyttäjälle olisi pieni, kaksi lattea kuukaudessa kerrottuna kahdella miljardilla on jo ihan oikeaa rahaa, joka pakottaisi datahamsterit pohtimaan tarkkaan ennen jokaisen lisäbitin keräämistä. Nyt lisädatan keräämisen marginaalikustannus on pieni ja yksityisyysloukkausten hinta melko marginaalinen per capita.

En siis ajattele tätä ensisijaisesti subjektiivisena oikeutena vaan ennemmin sen kautta, mikä mekanismi mahdollistaisi tehokkaimmin valvontakapitalismin purkamisen.

Kiitos kaikista kommenteista! Nämä olivat tosi hyviä ja otin ne oikeastaan sellaisenaan, paitsi tekijänoikeuskohdan, jonka muotoilin näin:

Lisätään riville 619: “Kehitetään eurooppalaista tekijänoikeusinfrastruktuuria niin, että teosten laillinen käyttö on vaivatonta ja tekijöiden moraaliset ja taloudelliset oikeudet toteutuvat teosten levitysalustasta riippumatta. Tekijänoikeusmaksujen jakoinfrastruktuuria tulee kehittää niin, että kulttuurin tuottajat hyötyvät enemmän teostensa lisensoinnista.”

Metatietojen kehittäminen on validi pointti ja sopii hyvin komission työohjelmaan. Samalla kuitenkin haluaisin vielä jonkun perkaavan auki musiikki- ja julkaisualan kustannusrakenteita ja käyvän paremmin kiinni julkaisijoiden osuuksiin teosten tuotoista. Mutta tässä olemme varmaan eri mieltä. :slight_smile:

1 Like

Ei me varmaan tästäkään loppupeleissä kovin erimieltä olla.

Oma käsitykseni on, että tekijät yleensä myyvät oikeutensa esim. levy-yhtiöille, jotka massamyyvät isoille levitysalustoille. Levitysalustat suosivat isoja tukkureita, alustoille on hankala saada omaa indie julkaisua. Isot tukkurit taas tekevät itselleen edullisia ja tekijöille epäedullisia diilejä ’because they can’. Tekijänoikeusmaksujen tilityksessäkin katoaa paljon matkalla.

Ylläolevassa problematiikassa ei siis mielestäni niinkään ole kyse liian heiveröisistä tekijänoikeuksista, vaan markkinan epätasaisesta valtadynamiikasta.

Ultimate tekijänoikeusinfra mahdollistaisi suorat ja automatisoidut transaktiosopimukset, jolloin pöhöttyneiden välitoimijoiden rooli pienenisi.

1 Like